top of page

מרפאה לחיילי צה"ל

שורת מבני מרפאה מודולאריים גמישים, המאפשרים בנייה מתוכננת מראש בשלבים, או הרחבה מאוחרת יותר מטיפוס לטיפוס (וגם לגדלים נוספים), בהתאם לדרישות ייחודיות.

לדוגמא: ניתן לבנות בשלב א' מרפאת 'רפואה פעילה' מטיפוס A, להגדילה או להקטינה בשלבי התכנון, להגדילה שוב בשלב הביצוע, ולאחר השלמתה ופתיחתה- להוסיף מרפאות מקצועיות נוספות (אותן ניתן להרחיב שוב לגדלים שונים).                                                          

לכל 3 טיפוסי הייעוד גרעין דומה של כניסה, קבלה והמתנה, וכן שירותי קהל וסגל המאפשרים הגדלה והתאמה לטיפוס המתאים.

המודולאריות והגמישות מבוססים על מערכת תנועה פנימית באמצעות "רחוב ראשי",                             ו "סמטאות" המתפצלות ממנו, כך שישנה תמיד אפשרות להגדלה (או צמצום) ליניאריים של הפונקציות השונות- אם של המרפאות/אגפים השונים, ואם של כל מרפאה/ אגף ספציפיים.  

ניתן לבצע את המבנה בבניה קונבנציונאלית, או בשיטה מתועשת (באמצעות תכנון מפורט מתאים) - הבחירה בשיטת הביצוע הינה פועל יוצא של כדאיות כלכלית.

מבואת הכניסה וההמתנה, הינה החלל המרכזי המקשר בין כל מרכיבי הרפואה הפעילה. המבואה מהווה חלל גבוה ומואר באמצעות חלונות אור יום ((Skylight והיא יוצרת תחושת התמצאות ורגיעה. המעברים בין האגפים השונים רחבים ומוארים גם הם באור יום טבעי.

בקצה כל מעבר שבין האגפים השונים- דלתות יציאת חרום, המאפשרים גם יציאה מבוקרת לחללי חוץ (גינות) לסגלים השונים של המרפאות השונות לצורך מנוחה ורגיעה.

 

bottom of page